19 maja 2018

Obowiązek alimentacyjny bez rozwodu

Zgodnie z treścią art. art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Oznacza to że małżonkowie są wzajemnie zobowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności i współdziałania. Jeśli jednak mimo to, w trakcie trwania małżeństwa jeden z małżonków nie łoży na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny – wówczas możliwe jest sądowe nakazanie przekazywania części jego dochodów do ręki drugiego małżonka.
Sąd może w takim przypadku orzec, że cykliczne dochody (np. wynagrodzenie za pracę, itp.) małżonka uchylającego się od swoich obowiązków, będą wypłacane w części lub w całości do ręki drugiego małżonka.

Postępowanie w takich sprawach jest mniej skomplikowane niż proces o alimenty. Sąd wysłuchuje bowiem zarówno powoda, jak też pozwanego i po ocenie materiału dowodowego wydaje orzeczenie. Strona, która ubiega się o takie świadczenie powinna jako dowody w sprawie załączyć do pozwu m.in. rachunki i inne potwierdzenia ponoszonych na utrzymanie rodziny kosztów. Co więcej, aby zapewnić sobie otrzymywanie środków finansowych na czas procesu, warto w takich sytuacjach zastanowić się nad złożeniem wniosku o udzielenie stosownego zabezpieczenia.

Kancelaria

Jesteśmy młodym zespołem, dynamicznie rozwijającym się na rynku usług prawniczych. Kancelaria stawia sobie za cel profesjonalizm i kreatywność w działaniu, otwartość na potrzeby Klienta oraz osobiste zaangażowanie i indywidualne podejście do sprawy.