Szkody rzeczowe i osobowe
Szkody z OC i AC
Utrata wartości rynkowej pojazdu 
Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu
Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej
Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
Zwrot kosztów poniesionych w związku ze zdarzeniem oraz kosztów leczenia
Renta odszkodowawcza
Renta po śmierci osoby najbliższej
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Renta z tytułu tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
Renta z tytułu tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w szczególnych okolicznościach
Odszkodowanie po śmierci osoby najbliższej
Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności
Jednorazowe odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
Wypadek komunikacyjny
Wypadek przy pracy
Wypadek rolniczy
Błąd medyczny
Szkody prenatalne
Szkoda na nieruchomości i szkoda pożarowa
Szkoda lotnicza (opóźniony lot, odwołany lot, uszkodzony bagaż, utrata bagażu, overbooking)
Pośrednictwo i monitoring w zakresie zgłaszania szkód
Weryfikacja stanowisk firm ubezpieczeniowych i reklamacje
Odzyskiwanie poliskolokat
Ubezpieczenia NNW 

Odzyskiwanie długów na etapie przedsądowym
Postępowania sądowe
Postępowania egzekucyjne 

Audyt
Polityka ochrony danych osobowych
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Wzory dokumentów, Klauzule
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
Rejestr kategorii czynności przetwarzania 

Stwierdzenie nabycia spadku
Dział spadku
Zachowek
Testamenty
Wyrażenie zgody przez sąd rodzinny na odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko
Podział majątku wspólnego

Zasiedzenie
Zniesienie współwłasności
Służebności gruntowe, osobiste i przesyłu
Ustanowienie drogi koniecznej
Ochrona własności i ochrona posiadania
Opiniowanie i sporządzanie umów
Doradztwo transakcyjne (sprzedaż/najem/dzierżawa)
Obsługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego 

Prawna ochrona znaków towarowych
Doradztwo przy przenoszeniu praw autorskich i pokrewnych
Reprezentacja w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej
Kompleksowe doradztwo dla firm z branży IT, e-commerce, agencji marketingowych 

Odwołania od wypowiedzenia/ rozwiązania stosunku pracy
Karta Nauczyciela
Odpowiedzialność materialna pracownika
Sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania
Przygotowywanie i negocjowanie umów
Przygotowywanie wypowiedzeń i oświadczeń o rozwiązaniu stosunku pracy
Przygotowywanie i wdrażanie polityk dotyczących przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Mediacje

 
Upadłość

Reprezentowanie w postępowaniach 
Zgłaszanie wierzytelności
 

Reprezentacja przed organami administracji
Odwołania od decyzji administracyjnych
Wznowienie postępowania administracyjnego
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
Zażalenia 
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Skarga kasacyjna

Zakładanie i bieżąca obsługa spółek
Przekształcanie podmiotów gospodarczych
Sporządzanie projektów umów
Tworzenie aktów wewnętrznych (statuty, regulaminy, protokoły)
Przygotowywanie i obsługa posiedzeń organów spółek
Zgłaszanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
Proces inwestycyjny, obsługa transakcyjna
Rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Windykacje
Spory sądowe i arbitrażowe 

Spory sąsiedzkie
Sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych
Roszczenia z umów konsumenckich (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, rękojmia, gwarancja)
Ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe
Uzyskiwanie zezwoleń
Due dilligence nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami
Odszkodowania związane z publicznoprawnymi ograniczeniami obrotu nieruchomościami

Sporządzanie regulaminów sklepów internetowych i stron www
Ochrona konkurencji i konsumentów
Obsługa prawna reklamacji
Ochrona danych osobowych 
Regulaminy 
Prawo reklamy
Klauzule abuzywne i postępowania przed UOKIK
Prawo autorskie

Wybór najkorzystniejszej formy prawnej
Zarządzanie relacjami pomiędzy wspólnikami/inwestorami
Ochrona prawna pomysłu
Prawo nowych technologii
Umowy
Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego
 

Odwołania od decyzji ZUS i KRUS
Uzyskanie prawa do emerytury i renty, zasiłku
Emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
Renta z tytułu tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
Renta z tytułu tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w szczególnych okolicznościach
Renta rodzinna, socjalna
Jednorazowe odszkodowanie